Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu informuje, że na podstawie   § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców ustalił  dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w  Radomiu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02 listopada 2017 r.
  • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.
  • 02 maja 2018 r.

 

W wyżej wymienione dni zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Wychowawcy poszczególnych klas są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach w szkole.