Kalendarz roku szkolnego

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r., a kończą się 22 czerwca 2018 r.
II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
I okres – od 4 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
II okres – od 1 lutego 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

TERMINY I OKRESU

 • 04.09.2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 • 12.09.2017r. – Zebrania z rodzicami [w szczególności: poinformowanie rodziców o warunkach
  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 • 20.09.2017 r. – Spotkania zespołów klasowych – zapoznanie z sytuacją dydaktyczno-wychowawczą w klasie, założenie kart indywidualnych potrzeb, ustalenie form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • 2.10.2017 r. – „Otwarty poniedziałek” 
 • 7.11.2017 r. – Spotkania zespołów klasowych – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.
 • 9.11.2017 r. – Spotkania z rodzicami i „Otwarty poniedziałek”.
 • 4.12.2017 r.  – „Otwarty poniedziałek”.
 • 23 – 31 grudnia 2017 r. – Zimowa przerwa świąteczna
 • 5. 01. 2018 r. – Termin wpisania do dziennika elektronicznego ocen śródrocznych
 • 8. 01. 2018 r. – Termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
 • 8.01.2018 r. – Zebrania zespołów klasowych – przygotowanie do klasyfikacji śródrocznej
 • 9. 01. 2018 r. – Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej
 • 11. 01. 2018 r. – Zebrania z rodzicami i „Otwarty poniedziałek”.
 • 30. 01. 2018 r. – Termin zebrania podsumowującego Rady Pedagogicznej
 • IV. Ferie zimowe: 15.01 – 28.01.2018 r.

TERMINY II OKRESU

 • 5.03.2018 r. –„Otwarty poniedziałek”.
 • 29.03 – 03.04.2018r.- Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 06.04.2018 r. – Termin spotkania zespołów klasowych – omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie
 • 09.04.2018 r. – Zebrania z rodzicami omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie. „Otwarty poniedziałek”.
 • Egzamin gimnazjalny:
  a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  z zakresu matematyki – godz. 11:00
  c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 • 7.05.2018 r. – „Otwarty poniedziałek”.
 • 30. 05. 2018 r. Ostateczny termin poinformowania uczniów ustnie z wpisem do dziennika lekcyjnego o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 • 04.06.2018 r. Zebrania z rodzicami –- poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej (na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej). „otwarty poniedziałek”.
 • Termin wnioskowania (na piśmie) do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych – 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach.
 • Do 13. 06. 2018r Termin przeprowadzania sprawdzianów o podwyższenie oceny, o których mowa w punkcie 7.
 • Do 13.06.2018 r. Termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych rocznych i wpisania ich do dziennika.
 • 14.06.2018r. Zebrania zespołów klasowych – przygotowanie do klasyfikacji rocznej.
 • Do 15.06.2018r. Termin składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
 •  18.06.2018r. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny.
 • Do 20.06.2018r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o zakresie, formie i terminie egzaminu poprawkowego.
 • Do 22.06.2018r. Dostarczenie przez nauczycieli potwierdzenia o udzieleniu powyższych informacji.
 • 22.06. 2018r.Uroczystość zakończenia roku szkolnego.
 • 26.06.2018r. Termin zebrania podsumowującego Rady Pedagogicznej.
 • Do 29.06. 2018r. Termin złożenia przez nauczycieli propozycji tematów na egzaminy poprawkowe.
 • Od 13.06.2018 do 26.06.2018 r. Termin zgłaszania zastrzeżeń przez uczniów, rodziców (na piśmie) do dyrektora szkoły, w przypadku ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.
 • Termin rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 18 – 5 dni od złożenia podania
 • 27 – 31 sierpnia 2018 r. – termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
 • VI. 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r. – Ferie letnie.