DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27  w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Radomiu

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

WYŁĄCZENIA:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27
  w Radomiu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów
  nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone
  z obowiązku zapewniania dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia liter
 • podwyższony kontrast
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 27 w Radomiu.

INFORMACJA ZWROTNA I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Sebastian Weremiuk, sebastian.weremiuk@psp27.radom.pl

Kontaktować można się także z sekretariatem szkoły – numer telefonu (48) 344 89 31.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można przesyłać na adres: sekretariat@psp27.radom.pl .

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu mieści się w jednym budynku przy Sadkowskiej 16
 • Przed szkołą nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą  4 wejścia od ul. Sadkowskiej (w tym jedno z boku budynku szkoły). Żadne z nich nie umożliwia wejścia wprost z poziomu terenu.
 • Budynek ma 3 kondygnacje i podpiwniczenie wykorzystywane na szatnie dla uczniów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.
 • W budynku nie ma windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.